Shoployal App

Általános szerződési feltételek - ÁSZF

A Shoployal mobil applikáció felhasználási feltételei és adatkezelési tájékoztatója

I.    A felhasználási feltételek tartalma

1.    A jelen felhasználási feltételek a LLYX Co. LTD (27 Ferns Close, Ferns Bridge, Monasterevin, Co. Kildare, Írország), illetve a LLYX CO. Magyarországi Fióktelepe (1039 Budapest, Hímző utca 7., a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett Shoployal mobil applikáció (az „Applikáció”) igénybevételének feltételeit tartalmazza, valamint a Szolgáltató és a Szolgáltatás igénybe vevője (a „Felhasználó”) között létrejövő szerződésként („Szerződés”) szolgál.

2.    Az Applikáció használatának megkezdésével egyidejűleg a Felhasználó elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget. Az Applikáció működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a Szerződés részét képezi és kötelező minden Felhasználóra.

3.    A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról az Applikációban tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben ezt követően a Felhasználó az Applikáció bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

II.    Az Applikáció legfontosabb jellemzői és használata

1.    Az Applikáció segítségével a Felhasználó kereskedelmi- és szolgáltató egységekre („Üzletek”) vonatkozó, azok igénybevételét elősegítő információkhoz, valamint az Üzletek aktuális marketing ajánlataihoz férhet hozzá, illetve az Üzletek által alkalmazott hűségprogramban vehetnek részt.

2.    Az Applikációban a Felhasználó által elérhető tartalmakat, információkat, marketing ajánlatokat az Üzletek mindenkor saját maguk helyezik el a Szolgáltató rendszerében, ezért az Applikáció működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítői szolgáltatásnak minősül.

3.    Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Applikáció bármely tartalmi elemét bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa abban hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

4.    Az Applikáció kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható.

5.    Az Applikáció egyes elemei és az Applikáció egésze szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A szerzői és iparvédelmi jogok összessége ezen elemeken a Szolgáltatót vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és ezen elemek az Applikáció rendeltetésszerű használatával velejáró futtatásán, képernyőn történő megjelenítésén, és az ezekhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem módosíthatók vagy használhatók fel vagy hasznosíthatók a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

6.    Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely az Applikáció Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy az Applikáció üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti az Applikáció rendeltetésszerű működtetését.

7.    Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés-szerűen használja az Applikációt, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá a Felhasználó regisztrációját törölni. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szerződésbe ütköző magatartása, jogszabály megsértése vagy az Applikáció visszaélésszerű használata miatt törölte a Felhasználó regisztrációját és az Applikációban az adott Felhasználóhoz kapcsolódó valamennyi tartalmat, illetve szolgáltatást.

III.    Felelősség

1.    Az Applikációban az Üzletek kapcsán megjelenítésre kerülő információk, marketing ajánlatok és egyéb tartalmak elhelyezése az Üzletek kizárólagos hatásköre és felelőssége, az Üzletek által az Applikációban megjelenített tartalmakat a Szolgáltató nem ellenőrzi.

2.    Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét az Applikációban megjelenített ezen és ajánlatok valósságáért, hitelességéért, pontosságáért, elérhetőségéért, valamint a marketing ajánlatok Felhasználó általi tényleges igénybe vehetőségének biztosításáért.

3.    Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, az Applikáció keretén belül jogsértő tartalom került elhelyezésre, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

4.    A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

5.    A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.    Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Szolgáltató kizár továbbá minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

7.    Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

8.    A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Szerződés bármely okból történő megszűnéséből eredő kárért, különösen, ha a Felhasználó szerződésszegése vagy valamely bíróság, illetve hatóság utasítására törölte a Felhasználó regisztrációját.

IV.    Adatkezelés

1.    Az Applikációba történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltatóval a regisztráció során közölt személyes adatait a Szolgáltató a lentiekben meghatározottak szerint kezelje.

2.    A Szolgáltató az adatokat az alábbi célokból kezeli: az Applikáció működtetése, ezen belül a Felhasználó azonosítása, a Felhasználói jogosultságok azonosítása, az Applikáció testre szabásának elősegítése, az Applikáció fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése, az Applikációhoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés, valamint adattovábbítás az Applikációban regisztrációval igénybe vehető egyes marketingajánlatok igénybe vétele során az adott ajánlatot biztosító Üzlet részére.

3.    Kezelt adatok meghatározása: az adatkezelés a Felhasználó által az Applikációba történő regisztráció során megadott adatokra terjed ki.

4.    A Szolgáltató által végzett adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 13/A.§ -ban adott jogszabályi felhatalmazás, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amely az Applikációba történő regisztrációval valósul meg.

5.    A Szolgáltató által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási száma az Applikáció regisztrációval igénybe vehető szolgáltatásainak működtetésére vonatkozóan:

6.    Adatkezelés időtartama: Szolgáltató a Felhasználók adatait az Applikációba történt regisztrációjuk törléséig kezeli.

7.    A Szolgáltató az adatok feldolgozására harmadik felet, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

8.    A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A Felhasználó írásban bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, annak célját, jogalapját, időtartamát, adatfeldolgozó nevét, címét, tevékenységét, adattovábbítás jogalapját, címzettjét illetően, mely tájékoztatást a Szolgáltató 30 napon belül írásban megadja. A Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve az adatok törlését is. Amennyiben a Felhasználó az Applikációba történt regisztrációja törlését kívánja, ezt szintén a Szolgáltatótól kérheti, azzal, hogy annak végrehajtása következményeként elveszti a felhasználói fiókjában esetlegesen megszerzett jogosultságokat. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek a Felhasználó ezirányú kérelmének kézhezvételét követő 10 munkanapon belül. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Szolgáltató törli továbbá a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Felhasználó kérelmeit e-mailben a support@shoployal.hu címre, levélben pedig a Szolgáltató székhelyének postacímére juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet a Szervező csak akkor tekint hitelesnek és fogad el, ha azt a Felhasználó által az Applikációba történt regisztrációkor megadott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

9.    A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

10.    Az adatok kezelése csak a jelen Szerződésben meghatározott törvényes célok elérése érdekében, az azokhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

11.    A Felhasználó, mint az adatkezelés érintettje jogérvényesítő lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

V.    A Szerződés megszűnése

1.    A Felhasználó bármikor törölheti az Applikációt mobiltelefonjáról, továbbá a IV. pontban foglalt rendelkezések szerint és jogkövetkezményekkel kérheti regisztrációjának törlését a Szolgáltatótól.

2.    Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a regisztrációval létrejött felhasználói profilt.

3.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017. február 27.Alege un magazin sau o locatie

Unde mergi la cumparaturi sau unde iti petreci timpul liber? Unde ai vrea sa folosesti Shoployal? (daca vrei poti vota mai multe locatii)

Daca nu gasesti locatia favorita in lista, te rugam sa ne trimiti recomandarea ta pentru a fi votata de altii

Multumim pentru recomandare. O vei regasi curand in lista

Recomanda pe Facebook